Радно време: Пон - Пет 7.30 ч. - 15.30 ч.

Регистар извора загађивања

Податке за Локални регистар извора загађивања достављају привредна друштва и друга правна лица и предузетници која испуњавају услове о минималним граничним вредностима капацитета у одговарајућим привредним делатностима, као што је наведено у Прилогу 1-Листа 2: Списак делатности и минималне граничне вредности за извештавање за Локалне регистре извора загађивања Правилника о методологији за израду националног  регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података („Сл. гласник РС”, бр. 91/2010, 10/2013, 98/2016 и 72/2023);

• Како би предузеће које представља извор загађивања знало о којим је загађујућим материјама у обавези да доставља податке, потребно је прегледати списак загађујућих материја које се емитују у ваздух, воде и земљиште, који је дат у Прилогу 2 – Списак загађујућих материја, а такође треба и утврдити све делатности при чијем обављању долази до емитовања загађујућих материја у животну средину.

• Загађивачи су у обавези да извештавају о загађујућим материјама које емитују у ваздух у зависности коју делатност обављају, као што је приказано у Прилогу 3 – Списак загађујућих материја које се емитују у ваздух у зависности од делатности.

• Исто тако, у обавези су да извештавају о загађујућим материјама које емитују у воде у зависности коју делатност обављају, као што је приказано у Прилогу 4 – Списак загађујућих материја које се емитују у воде у зависности од делатности.

• За потребе извештавања о отпаду достављају се подаци о количинама и карактеристикама неопасног и опасног отпада који се производи у постројењима приликом обављања предметне делатности.

Подаци за регистре се достављају на обрасцима, и то:
1) Образац бр. 1. – Општи подаци о извору загађивања;
2) Образац бр. 2. – Емисије у ваздух;
3) Образац бр. 3. – Емисије у воде;
4) Образац бр. 4. – Емисије у земљиште;
5) Образац бр. 5. – Управљање отпадом.

Сви подаци се путем прописаних образаца достављају у штампаној и електронској форми јединици локалне самоуправе (за Локални регистар), најкаснијније до 31. марта текуће године за претходну годину, обухватајући период од 1. јануара до 31. децембра.

Односно, доставља се:
1) 1) један комплет образаца у папирној форми укоричен у јединствен документ, прописно потписан и оверен од стране одговорног лица на адресу:

Општинска управа општине Горњи Милановац
Канцеларија за заштиту животне средине
Ул. Таковска бр. 2, 32300 Горњи Милановац

2) један комплет образаца електронски на e-mail адресу  ekoloska@gornjimilanovac.ls.gov.rs за правна лица и предузетнике из Прилога 1. Листа 2. или на компакт диску, без потписа и овере.

Овде можете погледати Упутство за регистар извора загађивања Агенције за заштиту животне средине.

За додатне информације можете се обратити Канцеларији за заштиту животне средине.

Адреса: Ул. Тихомира Матијевића бр. 4, спрат 5, канцеларија бр. 1-1а
Телефон: 032/515-0546
E-mail:  ekoloska@gornjimilanovac.ls.gov.rs

За додатне информације можете се обратити Канцеларији за заштиту животне средине.

Leave Your Comment

Пратите нас

Таковска 2
32300, Горњи Милановац

Радно време:

Пон – Пет: 7.30 ч.  – 15.30 ч.

Телефон:

+381 32 515 0546

Важни линкови

Вести и дешавања

Најновије вести које Вам стижу у поштанско сандуче

[mc4wp_form id="228"]

© 2021 Општина Горњи Милановац I Сва права задржана I Веб дизајн: Студио Имплицит I