Радно време: Пон - Пет 7.30 ч. - 15.30 ч.

Дејан Ковачевић

Биографија

Дејан Ковачевић је рођен у Горњем Милановцу 6. јуна 1979. године. Основну и средњу школу завршио је у Горњем Милановцу, а индустријски менаџмент у Крушевцу. Након завршетка школовања запошљава се у компанији “Wrigley’s”, док последњих 10 година ради у ДДОР а.д.о. Нови Сад, најпре као аквизитер осигурања, а од 2010. године као менаџер експозитуре.

Од 2012. године је на функцији директора филијале Крагујевац која покрива три града и десет општина. На челу је Српске напредне странке у Горњем Милановцу од њеног оснивања. Од 2012. године одборник је у Скупштини општине Горњи Милановац, а од 2014. године Народни посланик у Народној скупштини Републике Србије.

 

Надлежности председника општине

1.  Представља и заступа Општину;
2.  Предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине;
3.  Наредбодавац је за извршење буџета;
4.  Оснива Службу буџетске инспекције;
5.  Даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених у установама које се финансирају из буџета Општине и на број и структуру запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или дела програма корисника буџета Општине;
6.  Непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине;
7.  Представља и заступа Општинско веће, руководи седницама Општинског већа и одговара за законитост рада Већа;
8.  Поставља и разрешава помоћнике председника Општине;
9.  Подноси извештај Скупштини о извршавању одлука и других аката;
10.  Покреће поступак за оцену уставности или законитости Закона или другог општег акта Републике Србије којим се повређује право на локалну самоуправу;
11.  Подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом државног органа или органа Општине онемогућава вршење надлежности Општине;
12.  Одлучује о промени апропријације у току године у складу са законом којим се уређује буџетски систем;
13.  Одлучује о узимању краткорочних кредита за финансирање дефицита текуће ликвидности, који настаје услед неуравнотежености кретања прихода и расхода буџета, у складу са одредбама Закона којим се уређује јавни дуг;
14.  Закључује уговоре о прибављању и располагању непокретностима у јавној својини, укључујући и уговоре о прибављању, отуђењу или давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини и подноси надлежном органу за упис права на непокретностима захтев за упис права јавне својине Општине Горњи Милановац;
15.  Закључује уговор о прибављању и располагању превозних средстава опреме веће вредности за потребе органа и организација;
16.  Одлучује о залагању покретних ствари;
17.  Одлучује о давању у закуп, односно на коришћење комерцијалних непокретности и за исте закључује уговоре;
18.  Закључује уговоре са јавним предузећима, односно друштвима капитала, која обављају делатност од општег интереса, о коришћењу ствари у јавној својини која им нису уложена у капитал, као и уговоре са друштвима капитала и јавним предузећима која не обављају делатност од општег интереса, о коришћењу непокретности које им нису уложене у капитал, а које су неопходне за обављање делатности ради које су основани;
19.  Закључује уговор о регулисању међусобних права и обавеза насталих по основу конверзије права коришћења у право својине уз накнаду, или овлашћује друго лице за закључење тог уговора;
20.  Доноси Одлуку о проглашењу ванредне ситуације за територију Општине, на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације;
21.  Усмерава и усклађује рад Општинске управе;
22.  Доноси појединачне акте за које је овлашћен Законом, овим Статутом или одлуком Скупштине општине;
23.  Информише јавност о свом раду;
24.  Образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
25.  Врши и друге послове утврђене овим Статутом и другим актима Општине. Председник Општине је одговоран за благовремено достављање података, списа и исправа, када то захтева надлежни орган Републике који врши надзор над радом и актима извршних органа Општине и Општинске управе

 

 

 

 

Пратите нас

Таковска 2
32300, Горњи Милановац

Радно време:

Пон – Пет: 7.30 ч.  – 15.30 ч.

Телефон:

+381 32 515 0546

Важни линкови

Вести и дешавања

Најновије вести које Вам стижу у поштанско сандуче

[mc4wp_form id="228"]

© 2021 Општина Горњи Милановац I Сва права задржана I Веб дизајн: Студио Имплицит I