Радно време: Пон - Пет 7.30 ч. - 15.30 ч.

Одељење за општу управу и послове органа општине

Начелник Одељења за општу управу и послове органа општине
Горан Даничић, дипломирани правник
е-маил: goran.danicic@gornjimilanovac.rs
тел: 032/515-0048

Одељење чини:
– Одсек за општу управу и
– Одсек за послове органа општине.

У Одсеку за послове органа општине образује се Група за послове Општинског правобранилаштва општине Горњи Милановац.

Одељење за општу управу и послове органа општине обавља послове Општинске управе из надлежности опште управе, и то: послове пријемне службе, писарнице и услужног центра; управне и стручне послове у непосредном спровођењу закона и других прописа чије је непосредно спровођење поверено Општини у области држављанства, вођења матичних књига рођених, умрлих и венчаних; вођење матичних књига и евиденција о држављанству за матично подручје ван седишта Општинске управе; решавања у управним стварима о грађанским стањима; вођење бирачког списка; израду нацрта општих аката из области радних односа и израду појединачних аката о правима, обавезама и одговорностима запослених из области радних односа; послове из области безбедности, здравља на раду и противпожарног обезбеђења; послове у вези ванредних ситуација; послове развоја и одржавања информационог система; послове одржавања и коришћења свих врста инсталација, стара се о одржавању хигијене и физичком обезбеђењу у зградама органа, као и возног парка општине Горњи Милановац; послове умножавање материјала и друге послове у складу са важећим прописима.

Из надлежности послова органа општине, и то: стручне, оперативне, организационе и административно-техничке послове за Скупштину општине, Председника општине и Општинско веће и њихових радних тела; послове протокола и пријема домаћих и страних делегација, послове сарадње општине са другим општинама у земљи и иностранству; послове везане за организовање конференција за штампу; представљање општине на интернет сајту, припремање одговарајућих информација грађанима у циљу остваривања начела јавности рада органа општине Горњи Милановац, као и презентације информација у средствима јавног информисања; послове у складу са Законом о слободном приступу информацијама; уређивање и издавање “Службеног гласника општине Горњи Милановац” и друге послове у складу са важећим прописима.

У оквиру Одељења за општу управу и послове органа општине, за обављање одређених послова из надлежности Општинске управе, образоване су следеће месне канцеларије:

Месна канцеларија обавља одређене послове из надлежности Општинске управе који се односе на: вођење матичних књига; вођење евиденција о држављанству; састављање смртовница, попис и процену заоставштине; оверу преписа, потписа и рукописа; пријем поднесака, доставу писмена грађанима и правним лицима; ажурирање бирачког списка и друге послове опште управе, у складу са важећим прописима.

Послови из претходног става за грађане на градском подручју и становнике приградских месних заједница: Грабовица, Луњевица, Јабланица, Семедраж, Брусница, Велереч, Неваде и Сврачковци обављају се, у оквиру Одељења за општу управу и послове органа општине, у седишту Општинске управе.

Leave Your Comment

Пратите нас

Таковска 2
32300, Горњи Милановац

Радно време:

Пон – Пет: 7.30 ч.  – 15.30 ч.

Телефон:

+381 32 515 0546

Важни линкови

Вести и дешавања

Најновије вести које Вам стижу у поштанско сандуче

[mc4wp_form id="228"]

© 2021 Општина Горњи Милановац I Сва права задржана I Веб дизајн: Студио Имплицит I