Радно време: Пон - Пет 7.30 ч. - 15.30 ч.

Одељење за урбанизам комунално – стамбене и имовинско правне послове

Начелник Одељењa за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско правне послове
Зоран Дрињаковић, дипломирани правник
е-маил: zoran.drinjakovic@gornjimilanovac.rs
тел: /

Одељење чини:
– Одсек за урбанизам и комунално-стамбене послове и
– Одсек за имовинско правне послове.

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско правне послове, обавља послове Општинске управе из надлежности урбанизма и комунално-стамбених послова: праћење стања у области урбанизма, грађевинској и комуналној области; давање стручних мишљења на нацрте и предлоге прописа из ових области; планирање и уређење простора, спровођење процедуре доношења планских докумената, пружање стручне помоћи Комисији за планове општине Горњи Милановац; спровођење обједињене процедуре електронским путем, издавање: локацијских услова, грађевинских дозвола, решења о одобрењу извођења радова, употребних дозвола и других аката у складу са Законом о планирању и изградњи; вођење поступка озакоњења и издавање решења о озакоњењу; вођење евиденције издатих грађевинских и употребних дозвола; издавање уверења и потврда у складу са Законом о општем управном поступку и другим прописима; вођење Регистра стамбених зграда; поступак постављања привремених објеката на јавним површинама и одобравања заузећа јавних површина; послове из области саобраћаја и путне привреде, пружање стручне помоћи Комисији за безбедност саобраћаја на путевима у општини Горњи Милановац; послове поверене Законом о планирању и изградњи и друге послове у складу са важећим прописима.

Из надлежности имовинско правних послова: припрема нацрте аката о прибављању, управљању, коришћењу и располагању имовином коју користе органи општине; вођење јединствене евиденције, формирање регистра и попис непокретности у својини општине, у складу са Законом, подзаконским актима и Одлуком Скупштине општине; конверзију права коришћења непокретности и решавање других имовинско правних односа по Закону о планирању и изградњи; експропријацију и административни пренос земљишта ради привођења земљишта урбанистичкој намени; купопродају непокретности чији је носилац права општина Горњи Милановац; вођење поступка расправљања имовинских односа насталих самовласним заузећем земљишта у својини општине; враћање земљишта које је прешло у друштвену својину; закуп и промет непокретности у јавној својини и друге послове у складу са важећим прописима.

Leave Your Comment

Пратите нас

Таковска 2
32300, Горњи Милановац

Радно време:

Пон – Пет: 7.30 ч.  – 15.30 ч.

Телефон:

+381 32 515 0546

Важни линкови

Вести и дешавања

Најновије вести које Вам стижу у поштанско сандуче

[mc4wp_form id="228"]

© 2021 Општина Горњи Милановац I Сва права задржана I Веб дизајн: Студио Имплицит I